Asbest

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre.

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter). Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.

Asbest, der ikke kan brænde og tåler op til 900°C, har historisk set været anvendt til armering, isolering og brandsikring. Det blev ofte brugt i bygningsmaterialer op til midten af 1980’erne. Asbest kan findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægning og i særlige produkter som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasse og pudsmaterialer.

Asbest blev også brugt til isolering af rør, beholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger og flangesamlinger m.m. Isoleringen blev ofte udført med kiselgur blandet med asbest, men også isolering med næsten ren asbest kunne forekomme.

Skadeservice Support sanerer efter arbejdstilsynets asbestbekendtgørelse.

For at udføre asbestsanering skal man overholde Arbejdstilsynets (AT) Asbestbekendtgørelse. Nedrivning og Miljøsanering har udgivet en Asbestvejledning, som beskriver fremgangsmåderne for asbestsaneringer således, at AT’s regler bliver overholdt.

Skadeservice Support er dedikeret til at udføre asbestsanering i overensstemmelse med Arbejdstilsynets (AT) Asbestbekendtgørelse. Nedrivning og Miljøsanering har udgivet en omfattende Asbestvejledning, der beskriver de nødvendige trin for asbestsanering, således at AT’s regler bliver overholdt.

 

Ved at vælge Skadeservice Support til din asbestsanering sikrer du en professionel og ansvarlig håndtering af alle former for asbestforekomster.

Det er vigtigt at bemærke, at alle, der arbejder med asbest, skal have den nødvendige lovpligtige asbestuddannelse.

Trin i Asbestsanering:

Afgrænsning og advarselsskilte: Asbestområdet afgrænses, og der opsættes advarselsskilte for at sikre sikkerheden.

Undertryksudsugning og sluseadgang: Der etableres undertryksudsugning for at forhindre spredning af asbestfibre til omgivelserne. Desuden oprettes en sluse adgang til området for at opretholde undertrykket.

Miljøskurvogn med omklædningsrum: Medarbejderne benytter en miljøskurvogn, der er udstyret med dobbelt omklædningsrum adskilt af et baderum.

Personlige værnemidler: Medarbejderne bærer personlige værnemidler, herunder beskyttelsesdragter, åndedrætsværn, handsker og fodtøj. Der skal altid være to medarbejdere til stede i saneringsområdet.

Rengøring og slutrengøring: Efter fjernelse af asbesten rengøres arbejdsområdet grundigt med specialstøvsuger og vådaftørringer. Efterfølgende gennemføres en slutrengøring for at sikre, at asbestindholdet i luften og på overfladerne reduceres til et acceptabelt niveau.

Ved udendørs asbestarbejde, f.eks. ved nedtagning af tage, er det nok, at medarbejderne bliver instrueret af en anden medarbejder, som har gennemført den lovpligtige asbestuddannelse. Ved udendørs asbestsanering skal medarbejderne ifølge reglerne have støvdragter og masker stillet til rådighed. Disse skal tages i anvendelse, såfremt der opstår støv fra de asbestholdige materialer.

Bortskaffelse og affaldshåndtering: Affaldet fra asbestsaneringen lægges i dobbeltlags affaldsposer, der tydeligt er mærket med “ASBEST,” og opbevares i aflåste containere. Udendørs materialer, som tagplader, stables på paller og placeres i aflåselige containere. Alt asbestaffald bortskaffes korrekt på deponier, der er godkendt af den lokale kommunale affaldsmyndighed.