Asbest

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre.

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter) Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.

Da asbest ikke kan brænde og tåler op til 900 C. har det været brugt til armering, isolering og brandsikring og det har været brugt i en lang række bygningsmaterialer op til midten af 1980érne. Asbest kan findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægning og i særlige produkter som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasse og pudsmaterialer.

Asbest har været brugt til isolering af rør, beholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger og flangesamlinger m.m. Isoleringen er ofte udført med kiselgur blandet med asbest, men også isolering med næsten ren asbest kan forekomme.

Skadeservice Support sanere efter arbejdstilsynets asbestbekendtgørelse.

For at udføre asbestsanering skal man overholde Arbejdstilsynets (AT) Asbestbekendtgørelse. Nedrivning og Miljøsanering har udgivet en Asbestvejledning, som beskriver fremgangsmåderne for asbestsaneringer således, at AT’s regler bliver overholdt.

Ved at benytte Skadeservice Support til at udføre asbestsaneringen sikres en seriøs sanering af alle former for asbestforekomster.

Alle der arbejder med asbest skal have den særlige lovpligtige asbestuddannelse.

En asbestsanering omfatter typiske følgende trin:

  • Asbestområdet afgrænses, og der opsættes skilte med adgangsforbud.
  • Der etableres undertryksudsugning for at sikre, at asbestfibre ikke spredes til de tilstødende omgivelser. For at opretholde undertrykket under saneringsarbejdet, etableres der sluseadgang til området.
  • Der opsættes miljøskurvogn, som er indrettet med dobbelt omklædningsrum adskilt af baderum.
  • Medarbejderne benytter personlige værnemidler i form af beskyttelsesdragt, åndedrætsværn, handsker og fodtøj. Der skal altid være to medarbejdere til stede i saneringsområdet.
  • Når asbesten er fjernet, rengøres arbejdsområdet grundigt med specialstøvsuger og vådaftørringer. Herefter henstår området i minimum 24 timer og en slutrengøring gennemføres. Følger man denne procedure, vil asbestindholdet i luften og på overflader normalt blive nedbragt til et acceptabelt niveau.

Ved udendørs asbestarbejde, f.eks. ved nedtagning af tage, er det nok, at medarbejderne bliver instrueret af en anden medarbejder, som har gennemført den lovpligtige asbestuddannelse. Ved udendørs asbestsanering skal medarbejderne ifølge reglerne have støvdragter og masker stillet til rådighed. Disse skal tages i anvendelse, såfremt der opstår støv fra de asbestholdige materialer.

  • Affaldet fra saneringen lægges i dobbeltlags affaldsposer, som mærkes tydeligt med ASBEST og opbevares i aflåste containere.
  • Udvendige materialer, f.eks. tagplader, stables på paller og sættes i containere, som fjernes før fyraften, ellers benyttes aflåselige containere.
  • Alt asbestaffald bortskaffes til deponi anvist af den lokale kommunale affaldsmyndighed.