PCB og bly

PCB, og bly er nogle af de sundhedsskadelige stoffer, der kan findes i byggematerialer

I dag er det ulovligt at anvende PCB- i byggematerialer og til dels også bly, men før materialernes skadelige virkning blev kendt, benyttede man stofferne helt lovligt. 

Nu ved vi, at PCB og bly kan give anledning til en række alvorlige problemer og sundhedsrisici for bygningernes brugere ved at forurene indeklimaet. Desuden kan tilstedeværelse af skadelige stoffer som PCB, og bly gøre renoveringsprojekter og nedrivningsopgaver meget dyrere end forventet.

De forurenende stoffer findes stadig i mange gamle bygninger, og det er derfor vigtigt at få vores råd og vejledning før du begynder på en ombygning og nedrivning. Bygherre selv har pligt til at anmelde nedrivning og renovering samt pligt til at sikre, at miljøfarlige stoffer bliver fjernet korrekt, og dette kan tit være svært at stå med selv som bygherre. Ring derfor til Skadeservice Support før du starter din ombygning eller nedbrydning, således du ikke pludselig står midtvejs med en meget dyrere opgave end forventet.

LAD SKADESERVICE SUPPORT UDFØRE DIN SANERING.

PCB og Bly saneringen omfatter fjernelse af de farlige og skadelige stoffer samt materialer. Alle forurenede materialer fjernes og afleveres til korrekt behandling, så deres skadelige påvirkning på miljø og mennesker fjernes. Sanering er nødvendigt når grænseværdierne for et giftstof er overskredet.

Korrekt PCB og Bly sanering er et lovkrav, da de miljøskadelige stoffer ellers kan forurene eksempelvis grundvand og miljø. Skadeservice Support sørger for, at den sanering vi laver foregår på en ansvarlig og korrekt metode ifølge Dansk lovgivning.

Vi er særligt specialiserede i miljøsanering inden for følgende områder:

  • PCB og Bly og øvrige tungmetaller, samt klorerede paraffiner
  • Asbest ( læs mere under punktet Asbest )
  • Skimmel ( Læs mere under punktet Skimmel

Skadeservice Supports medarbejdere er specialuddannede til arbejde med sådanne saneringer inden for asbest, PCB og bly, tungmetaller, klorerede paraffiner, asbest, og skimmel. og sørger for en effektiv fjernelse af de miljøfarlige stoffer før nedbrydninger og renoveringer. For at sådanne miljøfarlige stoffer kan håndteres forsvarligt og korrekt, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor dette findes, og hvilke koncentrationer m.v. der er i materialet. Ved nedbrydning og renovering er det meget vigtigt at der tages hensyn 

til medarbejdernes sikkerhed og sundhed ved udførelse af saneringsarbejdet.

 

PCB

PCB er nogle kemiske stoffer, som blev brugt som blødgøringsmiddel til termoruders forseglingslim, kondensatorer, fugemasser, gulvbelægninger og betonmaling. PCB er brugt i byggerier fra 1950, men blev forbudt i 1977 i åbne anvendelser. I 1986 blev det også forbudt i bl.a. kondensatorer i lysstofarmaturer.
 

Hvad er farligt ved PCB?

Det har vist sig, at PCB kan sprede sig og vandre fra den oprindelige kilde (f.eks. en elastisk fuge) til materialer, der er i kontakt med kilden, som f.eks. murværk eller træværk. Desuden har det i nogle tilfælde vist sig, at PCB kan fordampe langsomt fra indvendige kilder til luften i et omfang, der medfører overskridelser af Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsniveauer for PCB i luften.

PCB bliver afgivet i luften, så indeklimaet forringes og PCB optages i kroppen. Ved fysisk berøring af materialer der har PCB indhold, kan man også optage det i kroppen.
 

Hvilke sygdomme kan PCB forårsage?

Selv i små mængder er PCB skadeligt for børn. Der kan ske skade på nerver, hjerne, immunforsvaret og korttidshukommelsen, selv ved små mængder.

Det kan forårsage alvorlig skade hvis en voksen får PCB-forgiftning. Det kan give skader på lever, skjoldbruskkirtel, immun- og hormonsystemet.

Derudover mistænkes det at kunne give kræft.

 

Bly

Bly er et grundstof, som siden oldtiden har fundet udbredt anvendelse i dagligdagen. Bly har været anvendt i mange typer maling frem til omkring 2000. Blyholdig maling blev især anvendt til træværk og stålkonstruktioner både inde som ude, men har også fundet anvendelse i vægmaling. De mest anvendte blyholdige farver er blyhvidt og kromgult.

Det er i dag tilladt at anvende bly til korrosionsbeskyttelsesmaling eller i maling anvendt til restaureringsprojekter.

Keramiske fliser kan være glaseret med blyholdig glasur. Glasuren er oftest lavet med hvidt bly, som er blandet med farveholdige metaloxider. Glasur anvendt til keramiske fliser er ikke omfattet af bekendtgørelsen om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. Nye fliser kan derfor stadig indeholde bly.

Bly er et meget blødt, tungt og hvidligt metal og har også været brugt til taginddækning, benzin, batterier, jordkabler, lodning og vandrør.

Hvad er farligt ved bly?

Bly er skadeligt for både miljøet og mennesker. Det kan optages både ved indtagelse og indånding. Hvis man i længere tid bliver udsat for bly, kan der ske skade på nerver og nyrer. Det kan skabe blodmangel, give maveproblemer og påvirke forplantningsevnen.

I november 2007 blev bly forbudt at anvende i byggeri, men der forekommer stadig bly i bygninger. Der er derfor en sundhedsrisiko for de personer, som skal fjerne det. Ved renovering og nedrivning af ældre bygninger og boliger, kan bly skabe et miljø- og sundhedsmæssigt problem, da blypartikler frigives gennem det støvede arbejde.

Nogle blyarter anses også for at være kræftfremkaldende.